เปิดลงทะเบียนแล้ว ออมสิน สินเชื่อธนาคารประชาชน หมุนเวียนประกอบอาชีพ กู้ได้ 10,000-200,000 บาท

ความคิดเห็น · 2668 มุมมอง

“สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน” จะใช้ประกอบอาชีพ หรือใช้ดำรงชีพ ออมสินก็จัดให้

“สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน”

จะใช้ประกอบอาชีพ หรือใช้ดำรงชีพ ออมสินก็จัดให้

จุดประสงค์การกู้
– เพื่อเป็นเงินทุนประกอบธุรกิจ
– เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ
– เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ
– ชำระหนี้สินอื่นๆ
– ต้องไม่นำไปปิดบัญชีเดิมที่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของธนาคาร ทั้งนี้ต้องไม่นำเงินกู้บางส่วนจากการกู้ในครั้งนี้ ไปลงทุนในสลากออมสินแล้วนำมาเป็นหลักประกันเงินกู้ในคราวเดียวกัน

 

 

สมัครได้เลยที่นี่

คุณสมบัติผู้กู้
– มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
– เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ และ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย
– เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ
– เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใด ๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย
– เป็นบุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
– ในกรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครองจัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการจัดทำนิติกรรมสัญญา
– เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
– มีสถานที่ประกอบอาชีพ หรือที่อยู่อาศัยแน่นอน
– เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน
– ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
– ต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน (รายบุคคล) อเนกประสงค์

จำนวนเงินให้กู้
– ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน
– วงเงินกู้สูงสุดรายละ 200,000 บาท

 

สมัครได้เลยที่นี่

ระยะเวลาชำระคืน
– วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 3 ปี (36 งวด)
– วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001-100,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)
– วงเงินกู้ตั้งแต่ 100,001-200,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)
– หากผู้กู้ประสงค์ชำระคืนเงินกู้เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด ให้ใช้หลักประกันการกู้เงินดังนี้
– หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงิน ให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)
– หลักประกันทางธุรกิจเต็มวงเงิน ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)

หลักประกัน
– บุคคลค้ำประกัน ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
– ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินว่างเปล่าหรือห้องชุด ที่ดินที่เป็นสวน ไร่ นา ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
– หลักประกันทางธุรกิจ (เช่น สิทธิการเช่าแผงค้า ร้านค้า หรือยานพาหนะที่ใช้ประกอบธุรกิจ) ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

อัตราดอกเบี้ย
เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

ติดต่อได้ที่ ธ.ออมสินใกล้บ้าน

 

สมัครได้เลยที่นี่

ความคิดเห็น
Top News 2 ปี ที่ผ่านมา

เปิดลงทะเบียนแล้ว ออมสิน สินเชื่อธนาคารประชาชน หมุนเวียนประกอบอาชีพ กู้ได้ 10,000-200,000 บาท

 
 
ค้นหา