สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan - สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว รู้ผลใน 30 นาที

ความคิดเห็น · 1681 มุมมอง

สำหรับสินเชื่อกสิกร Xpress Loan นั้นเป็นสินเชื่อเงินด่วนที่สมัครง่าย อนุมัติไว

     ธนาคารกสิกรไทย หรือ K-Bank ยังคงเปิดบริการ “สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan” สำหรับผู้มีรายได้ประจำ 15,000 บาท เจ้าของธุรกิจ และผู้ประกอบอาชีพอิสระทั่วไป เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และผู้ที่ต้องการตรวจสอบวงเงินกู้ผ่านระบบออนไลน์ สำหรับสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ของธนาคารกสิกรไทย ปิดหนี้หมด เงินยังเหลือใช้ ได้เงินก้อนพร้อมใช้ สมัครง่ายใช้เอกสารน้อยไม่ยุ่งยาก

 

 ตรวจสอบขั้นตอน และวิธีการสมัคร สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ดังนี้ 

รายละเอียดการสมัคร

ผู้มีรายได้ประจำ

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
 • ต้องมีรายได้ 15,000 บาทขึ้นไป
 • ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  (นับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

 

 

สมัครได้เลยที่นี่

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารแสดงตัวตน

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ (ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านประกอบด้วย)

หมายเหตุ :

 1. ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. สำเนาบัตรต้องยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร
 3. กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

เอกสารแสดงรายได้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

หมายเหตุ :

กรณีมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย (KBank Payroll) ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

 

เจ้าของกิจการ

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
 • ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
 • ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

 

 

เอกสารประกอบการสมัคร

กรณีไม่จดทะเบียน / จดทะเบียนบุคคลธรรมดา

เอกสารแสดงตัวตน

 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ

เอกสารแสดงรายได้

กรณีจดทะเบียนในนามนิติบุคคล

เอกสารแสดงตัวตน

 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ

เอกสารแสดงรายได้

 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) หรือ สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน

หมายเหตุ : สามารถยื่นบัญชีตนเอง และ/หรือ บัญชีบริษัท

ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)

 

 

สมัครได้เลยที่นี่

 

กรณีจดทะเบียนในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ / คณะบุคคล

เอกสารแสดงตัวตน

 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
 • สำเนาใบคำขอจดทะเบียน / หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล

เอกสารแสดงรายได้

 • สำเนาหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล หรือ สำเนาคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญฯ / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล (กรณีจดทะเบียน)

หมายเหตุ : ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) หรือ สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน

หมายเหตุ : สามารถยื่นบัญชีตนเอง และ/หรือ บัญชีบริษัท

ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)

 

อาชีพอิสระ

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปีฃ
 • ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
 • ต้องประกอบอาชีพปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

 

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารแสดงตัวตน

 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ

เอกสารแสดงรายได้

 

 

สมัครได้เลยที่นี่

 

ความคิดเห็น
Top News 2 ปี ที่ผ่านมา

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan - สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว รู้ผลใน 30 นาที

 
 
ค้นหา